ETICKÝ KODEX

Na této stránce naleznete etický kodex, k němuž se zavázali všichni naši mentoři a mentorky a mají povinnost jej respektovat při práci se svými klienty v rámci projektu W4W: První krok.

I. Komunikace mezi mentorem/kou a klientem

 1. Vztah mentora nebo mentorky s klientem je založený na vzájemném respektu a důvěře.
 2. Mentoři a mentorky klienta neomezují v jeho svobodě vyjádření, zjišťují a respektují zakázku, kterou klient do konverzace přináší.
 3. Mentoři a mentorky do konverzace přináší svůj osobní příběh nebo pohled na situaci, pokud má za to, že by to mohlo být pro konverzaci přínosné. Klienta vždy upozorňují na to, že jeho příběh není příběhem klienta a výsledek tedy může být jiný.
 4. Mentoři a mentorky s klientem jednají tak, aby chránili jeho důstojnost, lidská práva i právo řešit nebo neřešit vlastní situace. Mentoři a mentorky respektují způsob řešení situace, který si klient zvolí.
 5. Mentoři a mentorky se zaměřují na silné stránky klienta a podporuje ho při řešení dalších oblastí jeho života.
 6. Mentoři a mentorky při komunikaci dbají na blaho klienta, což zahrnuje respekt k jeho potřebám, akceptování zakázky, upozornění klienta na závažná témata, která se v zakázce objevují.
 7. Mentoři a mentorky oddělují roli v osobním a mentorském vztahu. Mentoři a mentorky nezasahují do života svého klienta či jeho rodiny jinak, než v rámci předem dohodnutých podmínek mentoringu.
 8. Mentoři a mentorky nesmí program používat k uspokojení svých osobních, sexuálních, emocionálních, náboženských, či jakýchkoli jiných přání či tendencí.
 9. Mentoři a mentorky nevyžadují ani nepřijímají od klienta dary ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich rozhodování a způsob jejich práce.
 10. Mentoři a mentorky nesmí klientovi poskytovat žádnou další podporu nad rámec mentoringu, především pak materiální a finanční pomoc.
 11. V případě vzniku etických dilemat při práci mentora či mentorky s klientem se mentor nebo mentorka obrátí na odborného garanta projektu, který doporučí vhodné řešení situace.
 12. V případě, že komunikace mentora či mentorky a klienta přesahuje kompetence mentora v rámci projektu a je třeba klientovi poskytnout odbornou pomoc ve formě krizové intervence nebo jiného odborného poradenství, mentoři i mentorky mají povinnost informovat odborného garanta projektu. Ten pak ve spolupráci s WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen W4W) odkáže klienta na konkrétní odbornou službu.
 13. Mentoři a mentorky nesmí narušit anonymitu klienta, nesmí zjišťovat osobní informace o klientovi, které nejsou potřebné k vedení konverzace.
 14. Mentoři a mentorky nesmí shromažďovat žádné dokumenty či jiné oficiální listiny klienta a jednat jménem klienta v jeho nepřítomnosti s žádnými institucemi.
 15. Pokud se v konverzaci objeví informace, podle kterých je možné klienta ze strany mentora/ky identifikovat, je povinností mentora/ky na to klienta upozornit.
 16. Mentoři a mentorky nemusí klientovi sdělovat žádné osobní informace, pokud nechce.
 17. Osobní a telefonický kontakt mezi mentorem/kou a klientem je možný pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu souhlasu odborného garanta a W4W. Mentoři a mentorky nesmí možnost osobního nebo telefonického kontaktu aktivně nabízet před odsouhlasením odborného garanta a W4W. V případě, že osobní nebo telefonický kontakt navrhuje klient, mentor/ka odpoví, že tato možnost překračuje možnosti poskytované v rámci programu.

II. Komunikace mentora směrem k W4W a dalším pracovníkům projektu

 1. Mentor ctí hodnoty, o které se opírá činnost W4W, dodržuje etické standardy respektované a prosazované W4W, dbá základních pravidel slušnosti a profesionality.
 2. Mentor se účastní supervizí za účelem zkvalitnění své práce; aktivně konzultuje svou práci s odborným garantem.
 3. Mentor dbá na udržení a zvýšení prestiže W4W, její činnosti neznevažuje ani mimo projekt.
 4. Mentor respektuje znalosti, zkušenosti, postoje odborných garantů projektu, pracovníků W4W, ostatních mentorů a spolupracuje s nimi.
 5. Mentor má právo odborného garanta požádat o radu a pomoc při jakémkoli vedení konverzace. Mentor má právo vyžádat si osobní nebo telefonický kontakt s odborným garantem pro řešení probíhající nebo ukončené konverzace s klientem.
 6. Mentor jedná s klientem, pracovníky W4W a dalšími mentory programu čestně a svědomitě bez ohledu na věk, etnickou či národnostní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení nebo sociálně-ekonomický status.
 7. Mentor má právo ukončit spolupráci s W4W. Pokud se takto rozhodne, má povinnost to alespoň s 30denním předstihem oznámit odbornému garantovi projektu, který informuje W4W.
 8. Mentor prohlašuje, že v minulosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a není proti němu vedeno trestní řízení.

III. Mlčenlivost

 1. Pro mentora platí při jeho práci s klientem mlčenlivost a diskrétnost. Povinností mlčenlivosti je zavázaný a platí i po skončení poskytování mentoringu nebo po ukončení spolupráce s W4W. Tato mlčenlivost je prolomena pouze v případech stanovených zákonem a dále v případech konverzace s odborným garantem, v rámci odborných školení mentorů a komunikace s pracovníky W4W, kteří se podílejí na tomto projektu.
 2. V případě zjištění možného spáchání trestného činu, které by znamenalo jeho překažení nebo oznámení dle trestního zákoníku, mentor má povinnost o této skutečnosti bez odkladu informovat odborného garanta.
 3. Mentor nemanipuluje s psaným textem ve smyslu archivace textu mimo webovou aplikaci programu, nezneužívá jej pro osobní účely, neposílá jej dalším osobám, naopak jej chrání před zneužitím.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Závazek k respektování etiky práce mentora je základním aspektem kvality projektu.
 2. Porušení jakéhokoli bodu tohoto kodexu řeší odborní garanti projektu a pracovníci W4W a může vést k pozastavení aktivity mentora v projektu, případně jeho vyloučení z projektu.
 3. Tento kodex lze obsahově měnit po jednotném souhlasu odborných garantů a pracovníků W4W s danou změnou.