Souhlas se zpracováním osobních a citlivých osobních údajů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY projektu společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., – PRVNÍ KROK

Úvod

Tyto podmínky, které mohou být pozměněny, se vztahují na užití on-line poradny PRVNÍ KROK na doméně w4w.cz provozované společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4.

Provedením registrace na našich webových stránkách potvrzujete, že jste si přečetl/a tyto podmínky, že jste jim porozuměl/a, a souhlasíte s nimi. Uživatel je povinen se před registrací seznámit s pravidly projektu.

Registrace

Registraci smí provádět pouze osoby starší 18 let.

Uživatel je povinen uvést v registraci správné a pravdivé informace.

Údaje, které o sobě uživatel zadává v rámci registrace do projektu PRVNÍ KROK, mohou být osobními údaji ve smyslu obecně závazných právních předpisů (Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění). Správcem osobních údajů je provozovatel projektu společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ:24231509, která jakožto Správce může v průběhu provozování projektu zpracovávat osobní údaje a citlivé osobní údaje, které jí uživatelé poskytnou. Registrací uživatelé vyslovují Správci svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních a citlivých osobních údajů pro účel stanovený níže.

Tento výslovný souhlas uživatelé udělují Správci pro zpracování všech osobních a citlivých osobních údajů poskytnutých uživatelem při interakci v poradně v rámci projektu. Osobní a citlivé osobní údaje mohou zahrnovat zejména následující kategorie údajů: e-mailová adresa, IP adresa, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientace, údaje o třetích osobách, které poskytnou apod. Tento souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu jednoho roku od data posledního přihlášení uživatele do poradny. Tento souhlas je udělen dobrovolně a může být kdykoliv odvolán prostřednictvím emailu zaslaného na následující emailovou adresu: info@prvni-krok.cz.

Všechny poskytnuté údaje jsou zpracovávány Správcem za účelem zajištění služeb poradny v rámci projektu. Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a zpracovatelům poskytujícím služby Správci, které jsou nezbytné pro fungování poradny a její provoz.

Uživatelé mohou Správce požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tyto informace bez zbytečného odkladu předat. V případě, že uživatelé zjistí, že Správce provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, popřípadě právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

1. 8. 2023