PRAVIDLA PROJEKTU

Zde naleznete pravidla, podle kterých projekt W4W: První krok funguje. Jsou závazná pro mentory, mentorky i každého, kdo se rozhodne do projektu zapojit a spojit s mentorem či mentorkou.

 1. Cílem projektu je poskytovat klientům projektu mentoring za účelem stabilizace a zlepšení sociální situace, osobního růstu, samostatnosti a prevence vzniku rizikových situací.
 2. Projekt funguje na principu respektování příslušnosti mentorů, mentorek a klientů k různým sociálním skupinám bez ohledu na jejich původ, rasu, etnickou příslušnost, národnost, jazyk, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní stav, náboženské vyznání či politické přesvědčení.
 3. Mentoři a mentorky jsou dobrovolníci, kteří prošli přijímacím výběrem, absolvovali školení na pozici mentora/ky a jsou pod supervizí kvalifikovaných odborníků v rámci projektu. Mentoři a mentorky poskytují mentoring bez nároku na odměnu.
 4. Klient je uživatelem projektu. Registruje se ve webové aplikaci za účelem spolupráce s mentorem či mentorkou. Klient je starší 18 let.
 5. Odborný garant je spolupracovník WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen W4W), který je kvalifikovaným mentorem, poskytuje mentorům a mentorkám pravidelná odborná školení, podporu při jejich práci a supervizi.
 6. Mentoři a mentorky během své práce sdílí s klientem konkrétní osobní zkušenost s určitou životní situací, kterou klient prochází nebo v budoucnu může procházet. Cílem této spolupráce je podpořit klienta v pozitivním řešení vlastní situace.
 7. V rámci komunikace má klient zaručenou anonymitu.
 8. Mentoři a mentorky při práci s klientem sdílí svou osobní zkušenost v různých životních situacích dle poptávky ze strany klienta. Situace se týkají především mezilidských vztahů, péče o děti, domácího násilí, bytové nouze, špatné finanční situace či zapojení na trhu práce.
 9. Mentoři a mentorky se při práci s klientem pohybují v rámci vlastních kompetencí. To znamená, že pouze předávají klientovi své osobní zkušenosti.
 10. Klientům není v tomto projektu poskytována odborná pomoc ve smyslu krizové intervence, psychologické a psychoterapeutické péče, sociální práce nebo odborného poradenství.
 11. W4W nenese odpovědnost za konání klienta na základě komunikace s mentorem či mentorkou.
 12. Komunikace mezi mentorem/kou a klientem probíhá výhradně přes webovou aplikaci projektu. Žádná jiná forma komunikace (telefonická, osobní či přes jiné platformy) není povolená.
 13. Mentoři a mentorky mají povinnost reagovat na zprávu klienta do 48 hodin od jejího doručení. V případě, že z objektivních důvodů nemohou takovou lhůtu splnit, musí o tom klienta a odborného garanta prostřednictvím platformy informovat (například v případě dovolené, nemoci apod.).
 14. V případě, že konverzace přesahuje služby poradny a je třeba klientovi poskytnout odbornou pomoc ve formě krizové intervence nebo jiného odborného poradenství, mentor/ka musí informovat odborného garanta nebo W4W. Ve spolupráci s W4W je klient následně odkázán na odbornou službu.
 15. Mentoři a mentorky mají povinnost absolvovat minimálně jedno odborné školení mentorů ročně a účastnit se supervizních setkání.
 16. Mentor/ka má právo v případě osobních nebo jiných důvodů dočasně skrýt svoji aktivitu v poradně a nepřibírat nové konverzace. O této skutečnosti musí s dostatečným předstihem informovat W4W a odborného garanta, stejně jako v případě opětovného zviditelnění mentora/ky v aplikaci.
 17. V případě, že mentor/ka se stane neaktivním a neodpovídá na odeslané zprávy, W4W a odborný garant vyzve mentora/ku k nápravě. Pokud situaci mentor/ka nenapraví v dané lhůtě nebo se s W4W nedohodne na ukončení spolupráce, má W4W právo vyloučit mentora/ku z projektu a odstranit jej z aplikace. Ve spolupráci s odborným garantem je v takovém případě W4W oprávněná ukončit jednotlivé konverzace mentora/ky s klienty a přesunout klienty k dalším mentorům.
 18. Základem komunikace je dodržování zásad slušnosti, platných zákonů České republiky a respektování pravidel programu. Při jejich porušení je W4W oprávněná mentora/ku vyloučit a dále postupovat podle zákona.
 19. Mentoři a mentorky jsou zavázaní k etickému kodexu projektu pro práci mentora/ky, jenž se zavazují dodržovat.